Rosdalina, Rosdalina, and Edi Gunawan. 2018. “Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama”. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 7 (2), 342-65. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.342-365.