Rosdalina, Rosdalina, and Edi Gunawan. “Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama”. al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 7, no. 2 (January 10, 2018): 342-365. Accessed September 15, 2019. http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/467.