(1)
AmaliasariR. Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak Di Luar Kawin Yang Dicantumkan Nama Ayah. Al-Qanun 2018, 21, 207-224.