Darmawan, D. (2018). Kewarisan Anak dalam Kandungan, Anak Zina dan Anak Li’an. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 21(2), 319-336. Retrieved from http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/735