Darmawan, D. (2018) “Kewarisan Anak dalam Kandungan, Anak Zina dan Anak Li’an”, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 21(2), pp. 319-336. Available at: http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/735 (Accessed: 8December2019).