[1]
Ainiyah, D.N., Fachri, A.Z. and Abidin, M.Z. 2019. Pemikiran Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan dan Muhammad Baqir Al-Sadr. Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam. 9, 1 (Jun. 2019), 47–73. DOI:https://doi.org/10.15642/maliyah.2019.9.1.47-73.