Ainiyah, D. N., Fachri, A. Z., & Abidin, M. Z. (2019). Pemikiran Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan dan Muhammad Baqir Al-Sadr. Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam, 9(1), 47–73. https://doi.org/10.15642/maliyah.2019.9.1.47-73