AINIYAH, D. N.; FACHRI, A. Z.; ABIDIN, M. Z. Pemikiran Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan dan Muhammad Baqir Al-Sadr. Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 47–73, 2019. DOI: 10.15642/maliyah.2019.9.1.47-73. Disponível em: https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/1161. Acesso em: 23 feb. 2024.