Ainiyah, Dewi Nur, A. Zaim Fachri, and M. Zainal Abidin. 2019. “Pemikiran Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan Dan Muhammad Baqir Al-Sadr”. Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam 9 (1):47-73. https://doi.org/10.15642/maliyah.2019.9.1.47-73.