Ainiyah, D. N., Fachri, A. Z. and Abidin, M. Z. (2019) “Pemikiran Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan dan Muhammad Baqir Al-Sadr”, Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam, 9(1), pp. 47–73. doi: 10.15642/maliyah.2019.9.1.47-73.